Онцлох мэдээ, мэдээлэл:

КОНЦЕСС ОЛГОХ УРАЛДААНТ БОЛОН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Эдийн засгийн хөгжлийн яамны эрхэм зорилго, зорилт:

Эдийн засгийн хөгжлийн яамны эрхэм зорилго нь эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн урт, дунд, богино хугацааны оновчтой бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх замаар хүн амын амьжиргааны түвшинг тогтвортой дээшлүүлэхэд оршино.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх бодлого, хэтийн, дунд, богино хугацааны стратеги, үндсэн чиглэл, төлөвлөгөө, төсөөлөл, хөрөнгө оруулалт, худалдааны бодлогыг нэгтгэн боловсруулж, хөгжлийн бодлогын уялдааг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зохицуулах

-макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн тооцоо, төсөөлөл гаргаж, тэнцвэрт харьцаа, тогтвортой байдлыг хангах,улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, бодлого, хэтийн болон дунд хугацааны стратеги боловсруулах, хэлэлцүүлэх;

-хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, хүн амын өсөлт, хөгжил, нийгмийн салбарыг хөгжүүлэх бодлого, стратеги боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах;

-орон нутаг, бүс нутгийн хөгжлийн стратегийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, уялдааг хангах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, бодлогын удирдамжаар хангах;

-хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах арга зүй, аргачлал боловсруулах, эдийн засгийн тооцоо, төсөөлөл хийх математик загварчлалыг боловсруулж, хэрэглэх;

-салбаруудын хөгжлийн бодлогыг нэгтгэн төлөвлөх, боловсруулах, салбар хоорондын уялдааг хангах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;

-эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн урт, дунд, богино хугацааны бодлогыг төлөвлөх, гадаадын хөрөнгө оруулалтын бодлоготой уялдуулан хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг дээшлүүлэх бодлого, зөвлөмж боловсруулах, бодлогын удирдамж, арга зүйгээр хангах;

-улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах, улсын төсөв, гадаад орон, олон улсын байгууллагын зээл тусламж, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн хөрөнгө болон хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтийг хангах хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг төлөвлөх, зохион байгуулах, бодлогын удирдамжаар хангах, зохицуулалт хийх, санхүүжилтийн эрх нээх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

-хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, төсөвлөх, хяналт, мониторингийн мэдээллийн цахим тогтолцоог бүрдүүлэн хэрэгжүүлэх;

-дотоод худалдааны бодлогыг боловсронгуй болгох, урт, дунд, богино хугацааны бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах.

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, зээл, тусламжийн бодлогыг нэгтгэн боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах

-зээл, тусламжийн нэгдсэн болон богино, дунд, урт хугацааны бодлого, стратеги боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;

-олон улсын болон гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;

-гадаад орнуудтай эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;

-гадаад худалдааны бодлого боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах.

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын зохистой, тогтвортой өсөлтийг хангахад чиглэсэн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад төрийн үйлчилгээг хүргэх

-гадаадын хөрөнгө оруулалтын урт, дунд, богино хугацааны бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах

-гадаадын хөрөнгө оруулалтын бодлого, эрх зүйн орчныг сурталчлах, хөрөнгө оруулалтыг татах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;

-гадаадын хөрөнгө оруулалтын зөвшөөрөл олгох, бүртгэл хийх төрийн үйлчилгээг үзүүлэх;

-гадаадын хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн статистик мэдээлэл, судалгаа гаргах, холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангах;

-гадаадын хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулах

Үндэсний инноваци, чөлөөт бүсийн тогтолцоог хөгжүүлэх, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлого, стратеги, төлөвлөгөө боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг уялдуулан зохицуулах

-мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн үндсийг тавих стратегийн бодлого, хөтөлбөр боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, зохицуулах;

-үндэсний инновацийн тогтолцоог бүрдүүлж хөгжүүлэх нэгдсэн бодлого, зохицуулалт хийх;

-аж үйлдвэрийн инноваци, технологийн шинэтгэлийг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;

-нийгмийн салбарын инновацийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулах;

-өндөр технологийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх стратегийг хэрэгжүүлэх бодлогыг зохион байгуулах, зохицуулах;

-бүс нутгийн шинжлэх ухааны паркуудыг байгуулж хөгжүүлэх асуудлыг зохион байгуулах, зохицуулах;

-чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх, чөлөөт бүсэд үйлдвэрлэл, худалдааг дэмжих бодлого, стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах;

-чөлөөт бүсэд төр, хувийн хэвшлийн уялдааг хангах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх;

-төр-хувийн хэвшлийн түншлэл, хамтын ажиллагаа, хувийн хэвшлийн хөгжлийн талаархи бодлого, стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах;

-бизнесийн орчныг сайжруулах бодлого, стратегийг боловсруулах, хэрэгжилтийг уялдуулан зохион байгуулах;

-хувийн хэвшил, төрийн болон орон нутгийн холбогдох байгууллагуудад төр-хувийн хэвшлийн түншлэл, концессын асуудлаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх;

-концессын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг уялдуулан зохион байгуулах, концессын гэрээ, концессын зүйлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлгээ шинжилгээ хийх

Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, эрх зүйн болон гадаад хамтын ажиллагааны зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх

-яамны дотоод ажил хэргийг эрхлэх, зохион байгуулах, үйлчилгээүзүүлэх, хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах;

-хуулийн төсөл боловсруулах, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;

-яамны гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;

-олон нийттэй харилцах асуудлыг зохион байгуулах;

-яамны мэдээллийн технологи, мэдээллийн сүлжээ, санг хөгжүүлэх

Бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт, шалгалт, хяналт-шинжилгээ, аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт зөвлөмж гарган гүйцэтгэлийг хангуулах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх

-хууль тогтоомж, улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн урт, дунд, богино хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн явцад хяналт, шалгалт, хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;

-үндэсний хэмжээний хөтөлбөр, төслүүдийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнд үнэлгээ өгөх;

-байгууллагын боловсруулсан төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийн хэрэгжилттэй холбоотой дотоод үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, удирдлагыг мэдээллээр хангах;

-төсвийн хуулийн дагуу дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гарган эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

-хяналт шинжилгээ, үнэлгээний цахим мэдээлллийн сан бүрдүүлж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

Цаг үеийн мэдээ

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Монгол Улсын худалдааны бодлогыг ДХБ-аар хэлэлцүүлэв

Монгол Улсын худалдааны бодлогыг ДХБ-аар хэлэлцүүлэв

Дэлхийн Худалдааны байгууллага (ДХБ)-ын Худалдааны бодлогыг хянан хэлэлцэх зөвлөл (ХБХХЗ)-ийн 2014 оны 9 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдийн хуралдаанаар Монгол Улсын худалдааны бодлогын тухай илтгэлийг 2 дахь удаагаа хэлэлцүүлэв. ДХБ байгуулах...

Концессын анхны төсөл ашиглалтад орлоо

Концессын анхны төсөл ашиглалтад орлоо

“НАРИЙНСУХАЙТ-ШИВЭЭХҮРЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХҮНД ДААЦЫН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТОЗАМ ТӨСӨЛ”  Концесс буюу төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн чиглэлээр Монгол Улсад анх удаа ашиглалтад орж буй “Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн хүнд даацын хатуу хучилттай автозам төсөл”-ийн нээлтийн ёслол...

Монгол Улсын худалдааны бодлогыг ДХБ-аар хэлэлцүүлж байна

Монгол Улсын худалдааны бодлогыг ДХБ-аар хэлэлцүүлж байна

ДХБ-ын Худалдааны бодлогыг хянан хэлэлцэх зөвлөлийн 2014 оны 9 дүгээр сарын 24-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын худалдааны бодлогын тухай илтгэлийг танилцуулав. Энэхүү хуралдаанд Эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд О.Чулуунбат тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцов.    ...

Берт Хофмэн: Тааруу цагийг сөрж том төслүүд эхлүүлж байгаа нь ухаалаг алхам

Берт Хофмэн: Тааруу цагийг сөрж том төслүүд эхлүүлж байгаа нь ухаалаг алхам

­ Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр энэ өдөр Дэлхийн банкнаас Монгол Улсыг хариуцан ажиллахаар шинээр томилогдсон захирал Берт Хофмэн, хуучин захирал Клаус Роланд болон Дэлхийн банкны Монгол Улс дахь Суурин...

Зүүн бүс өвөлд бэлэн үү?

Зүүн бүс өвөлд бэлэн үү?

/томилолт/   Зээрийн сүрэг нутаг сэлгэхээс өмнө, хээрийн оготно хөеөгөө базаахаас урьтаж, хонгор нутгийнхаа дорнод хязгаарыг эргээд ирлээ. Талын салхи жихүү даах цаг хаяанд ирсэн тул Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас санаачлан...

“Хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Эдийн Засгийн хөгжлийн Яам болон Олон улсын хөрөнгө оруулалты…

“Хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Эдийн Засгийн хөгжлийн Яам болон Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын санамж бичиг”-т гарын үсэг зурлаа

Монгол Улсын Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банкны Захирал Н.Н.Косов нар 2014 оны 9 дүгээр сарын 8-ны өдөр “Хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Эдийн засгийн хөгжлийн...

Хоёр орны Эдийн засгийн хөгжлийн яамд Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа

Хоёр орны Эдийн засгийн хөгжлийн яамд Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа

“Монгол, Оросын эдийн засгийн ХАРИЛЦААг хөгжүүлэх Монгол Улсын Эдийн засгийн хөгжлийн яам, ОХУ-ын Эдийн засгийн хөгжлийн яам хоорондЫН хамтЫН ажиллаГААНЫ ТУхАЙ Санамж бичиг”  ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путины Монгол Улсад хийсэн албан айлчлалын үеэр үзэглэгдсэн томоохон...

Монгол-Оросын Хөгжлийн банкууд “Үүргийн бичиг” байгууллаа

Монгол-Оросын Хөгжлийн банкууд “Үүргийн бичиг” байгууллаа

     ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путины Монгол Улс дахь албан айлчлалын бүрэлдэхүүнд тус улсын Хөгжлийн банк /Внешэкономбанк/ багтаж буй. Улмаар өнөөдөр тус банкны гүйцэтгэх захирал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, ноён...

Оросын шууд хөрөнгө оруулалтын сангийн ерөнхийлөгчтэй уулзлаа

Оросын шууд хөрөнгө оруулалтын сангийн ерөнхийлөгчтэй уулзлаа

  Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр өнөөдөр ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн албан айлчлалын бүрэлдэхүүнд багтсан Оросын шууд хөрөнгө оруулалтын сангийн ерөнхийлөгч, ноён К.А.Дмитриевийг хүлээн авч уулзлаа. Тус сан нь ОХУ-ын төрийн мэдлийн...

"АЛТАНБУЛАГ" ХУДАЛДААНЫ ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ТУРШИЛТЫН ХУГАЦААГ СУНГАЛАА

"АЛТАНБУЛАГ" ХУДАЛДААНЫ ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ТУРШИЛТЫН ХУГАЦААГ СУНГАЛАА

     Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас өнөөдөр "Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнийхээ талаар сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ. Засгийн газрын 2014 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн...

ЭЗХЯ айлчлалаар баталгаажуулсан баримт бичгүүдээ танилцуулж байна

ЭЗХЯ айлчлалаар баталгаажуулсан баримт бичгүүдээ танилцуулж байна

  БНХАУ-ын дарга, эрхэмсэг ноён Си Зиньпиний Монгол Улсад хийж буй айлчлалын хүрээнд хоёр орны хамтын ажиллагааны нийт 24 баримт бичиг үзэглэгдсэний найм нь Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас боловсруулж байгуулсан...

“ЭКСИМ” банкны ерөнхийлөгчийг хүлээн авч уулзлаа

“ЭКСИМ” банкны ерөнхийлөгчийг хүлээн авч уулзлаа

  БНХАУ-ын дарга Си Зиньпиний Монгол Улсад хийх айлчлалын уулзалтууд албан ёсоор эхэлж байна. Улмаар Монгол Улсын Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр өнөөдөр БНХАУ-ын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч байгууллага “ЭКСИМ” банкны...