Хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг зөвшөөрөл


6 жилийн өмнө


Тогтворжуулах гэрчилгээ

Тогтворжуулах гэрчилгээ шинээр авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт /ТАТАХ/

List of documents to be attached to the application for stabilization certificate /Download/

  • Өргөдлийн маягт

Тогтворжуулах гэрчилгээ хүсэгчийн өргөдлийн маягт /ТАТАХ/

 Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

Засгийн газар 500 тэрбум төгрөгөөс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгө оруулагчтай түүний гаргасан хүсэлтийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах орчныг нь тогтвортой байлгах зорилгоор хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулна.

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах нарийвчилсан зохицуулалтыг Засгийн газрын 2014 оны 52-р тогтоолоор баталсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журмаар зохицуулна.

Гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд олгох зөвшөөрөл 

Гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд хөрөнгө оруулалт хийх:

Дараах салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсын хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмших тохиолдолд зөвшөөрөл авна:

  1. уул уурхай;

  2. банк, санхүү;

  3. хэвлэл, мэдээлэл, харилцаа холбоо.